Logo SQ Klub PL EN

Regulamin domu kultury SQ KLUB

§ 1
zasady ogólne

 1. Klub SQ nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej, wejście do klubu jest przywilejem członków klubu SQ potwierdzone posiadaniem karty klubowej.
 2. Za sprawdzanie kart klubowych odpowiedzialny jest wyznaczony przez klub selekcjoner, który zaprasza gości do środka klubu.
 3. Regulamin przyznawania członkostwa w klubie SQ oraz korzystania z kart klubowych znajduje się [tutaj]
 4. Na wybranych imprezach selekcjoner może zdecydować o wpuszczeniu osób nieposiadających kart klubowych.
 5. Ponadto do klubu zakazuje się wstępu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także osobom, które nie ukończyły 19.roku życia (w wybranych przypadkach poniżej 21. roku życia)
 6. Zakazuje się wnoszenia do klubu napojów i jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.

§ 2
bilety i przedsprzedaż

 1. Sprzedaż biletów w punktach przedsprzedaży prowadzi się wyłącznie dla członków klubu SQ w celu rozpowszechnienia informacji o imprezach, ułatwienia obsługi kasy biletowej na wejściu do klubu oraz dla celów prognozowania ilości ludzi zainteresowanych imprezą.
 2. Informacje dotyczące imprez (plakaty, ulotki, reklama imprezy) skierowane są wyłącznie do członków klubu SQ i mają na celu rozpowszechnienie informacji o imprezach dla członków klubu SQ.
 3. Z powodu możliwości przekazania zakupionego w przedsprzedaży biletu innej osobie, zakup biletu w przedsprzedaży traktuje się jako umowę przedwstępną. Nie gwarantuje on wejścia do klubu na imprezę osobom bez karty klubowej. W sytuacji gdy osoba z biletem zakupionym w przedsprzedaży nie posiada karty klubowej, klub zwraca tej osobie pieniądze za zakup biletu na bramce klubu. Zwrot pieniędzy za zakup biletu może nastąpić nie później niż w dniu danej imprezy.
 4. Nieposiadanie karty klubowej wraz z biletem z przedsprzedaży nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń poza ceną zakupionego biletu.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom z biletami zakupionymi w przedsprzedaży przysługuje zwrot pieniędzy za zakup biletu. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń oprócz ceny zakupionego biletu.
 6. Informacje dotyczące imprez w klubie SQ oraz obowiązujące ceny biletów wstępu do klubu SQ, znajdują się na stronach internetowych klubu pod adresem: www.sqklub.pl
 7. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

§ 3
bezpieczeństwo

 1. Dla bezpieczeństwa gości klub prowadzi politykę bezpieczeństwa polegającą na monitoringu klubu przy pomocy kamer przemysłowych oraz ochronie gości przy pomocy pracowników ochrony posiadających odpowiednie identyfikatory.
 2. Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzenia zawartości odzieży i wnoszonych na teren klubu przedmiotów, wydawania gościom poleceń dotyczących usprawnienia przepływu ludzi przez klub, ewakuacji, etc.
 3. W przypadku łamania prawa lub regulaminu klubu lub niszczenia mienia klubu pracownicy ochrony są uprawnieni do podjęcia decyzji o opuszczeniu przez gościa klubu terenu klubu, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby podejrzanej o drastyczne łamanie prawa do czasu przekazania podejrzanej osoby do przyjazdu policji.
 4. Goście klubu mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników klubu SQ, w szczególności pracowników ochrony klubu SQ i selekcjonera/ki.
 5. Goœście klubu mają zakaz wychodzenia z klubu z alkoholem.

§ 4
warunki końcowe

 1. Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych celów proszone są o zgłoszenie do obsługi klubu podczas imprezy.
 2. Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu.
 3. Osoby dokonujące zakupu biletu lub osoby znajdujące się w klubie SQ bez biletu mają w obowiązku zapoznać się z regulaminem klubu SQ oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu klubu SQ.
 4. Wszelkie informacje, zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące funkcjonowania klubu: biuro@sqklub.pl, tel. +48618596579