Logo SQ Klub PL EN

KARTA KLUBOWA SQ KLUB – REGULAMIN

Jeśli otrzymałeś już wcześniej kartę klubową w kopercie od pracowników klubu, przygotuj zamieszony w niej kod pin (działa tylko raz), zapoznaj się z regulaminem i przygotuj się do jej aktywacji

I. Zasady członkostwa w klubie SQ.
a. Członkostwo jest dwustopniowe. Najpierw przyznana zostaje karta klubowa biała, po 20. wizycie na imprezie weekendowej w klubie SQ zarejestrowanej w kasie klubu w ciągu jednego roku od wydania karty zostaje przyznana karta klubowa srebrna.
b. Karta klubowa biała po upływie jednego roku traci ważność.
c. Karty klubowe przyznawane są wyłącznie uznaniowo, nie można ich kupić w żaden bezpośredni sposób.
d. Karta jest wystawiana imiennie i nie można jej przekazywać innej osobie, dlatego ważna jest tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela.
e. Karta jest własnością klubu SQ i klub zastrzega sobie prawo do odebrania karty członkowskiej bez podania przyczyny i bez zwrotu opłaconego abonamentu.
f. Klub zastrzega się możliwość zmiany zasad członkostwa w dowolnej chwili.
g. Posiadacz karty klubowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych/reklamowych i do otrzymywania newslettera. Jednoczeœnie ma prawo wglądu do danych/ poprawiania ich za poœśrednictwem biura klubu.

II. Przyjmowanie do grona klubowiczów.
Osoby zainteresowane członkowstwem w klubie powinny zgłosić się po wniosek o przyznanie karty klubowej, dostępny w klubie podczas każdej z otwartych imprez u selekcjonera/selekcjonerki. a. Po wypełnieniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu karta będzie do odbioru po upływie 7-14 dni od jej przyznania. b. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wydania karty bez podania przyczyny. c. Osoby, które otrzymały kartę klubową wraz z kodem aktywacyjnym bez wypełniania wniosku, powinny dokonać aktywacji karty tutaj podając nr karty i jej kod. Dopiero po wypełnieniu formularza z wymaganymi danymi osobowymi karta zostanie aktywowana.

III. Opłaty.
a. Wydanie karty jest bezpłatne
b. Wymiana karty białej na kartę srebrną jest bezpłatna.

IV. Przywileje.
a. karty klubowe białe umożliwiają:
– możliwość wstępu na imprezy klubowe wraz z osobą towarzyszącą
– zniżki przy zakupie biletów wstępu do klubu
b. karty klubowe srebrne umożliwiają dodatkowo:
– większe zniżki przy zakupie biletów wstępu do klubu
– bezpłatny wstęp na imprezy w godzinach wyznaczonych przez klub

V. Wykluczenia z klubu.
Zastrzegamy sobie prawo do pozbawienia członkostwa w klubie w przypadku niezgodnego z prawem lub dobrym obyczajem zachowania członka klubu podczas imprezy.

VI. Inne.
Każdego uczestnika imprezy, w tym posiadacza karty, obowiązuje regulamin klubu, którego warunki znajdują się [tutaj].